Floristikas skola„Floristikas skola – meistardarbnīca Grieta”- akreditēta izglītības iestāde-
visiem radošiem un iedvesmas bagātiem cilvēkiem lai iegūtu profesiju vai interesantu hobiju, mācību veida un laika brīva izvēle atbilstoši izvēlētajam mērķim.
Profesionālā izglītība;


 * profesionālās pilnveides izglītības programma "Floristika",
 * profesionālās tālākizglītības programma "Florists",
 * profesionālās tālākizglītības programma "Floristikas speciālists"
 * iespēja mācīties tālmācībā. http://moodle.ziedipuke.lv/
Neformālā izflītība;
 * kvalifikācijas kursi darbmācības un vizuālās mākslas skolotājiem .
 * interešu izglītība floristiem ( sēru floristika, kāzu floristika, skatlogu noformēšana),
 * dāvanu saiņošana.
 
Skolai ir dienas grupa un vakara grupa.
Semināri notiek reizi mēnesī 3 dienas pēc kārtas.
Iespējams programmu kārtot pēc individuāla plāna.
Tie, kuri apguvuši pilnu mācību kursu 2 gadu garumā var kārtot eksāmenu 3.kvalifikācijas līmeņa (floristikas speciālists) vai florista amata zeļļa kvalifikācijas iegūšanai.
Latvijas Amatniecības kameras izsniegtie zeļļu un meistaru diplomi augsti kotējas Eiropas Savienības valstīs jo tos piešķir profesionāļi (amata meistari, kuri augstu tur sava amata godu). Mūsu skolā mācās cilvēki no dažādām valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Zviedrija, Beļģija).
Lai iegūtu profesiju florists ( 2.kvalifikācijas līmenis) jāmācās 1 gads un jānokārto kvalifikācijas eksāmens.  Profesionāļi apmeklējot kvalifikācijas kursus 160 stundu apjomā, iegūst profesionālās pilnveides apliecību.
 Mūsu tālmācības programma nepārtraukti tiek papildināta un pilnveidota. Jau šobrīd teoriju pilnībā iespējams apgūt mācoties attālināti, savukārt praktiskos darbus varat veikt pie sava izvēlētā meistara, ar kuru mēs noslēdzam sadarbības līgumu.

Mācību programma (praktiskie darbi) pa mēnešiem viena gada ietvaros.

N.
Mēnesis
Tēma
1.
Janvāris
Sēru floristika
2.
Februāris
Krāsu mācība, kolāžas un dekori Valentīndienai
3.
Marts
Ziedi vāzēs un vāzes interjerā. Formas darbi, veģetatīvais stils
4.
Aprīlis
Telpaugu florālā integrācija, transparentā un kūlīšu tehnika.
5.
Maijs
Pavasara dekori un pušķi un kāzu floristika
6.
Jūnijs
Vainagi, pušķi, vītnes un kļavu lapu cepures.
7.
Jūlijs
Smilgu pušķi, gobelēni un objekti dabā
8.
Augusts
Kāzu floristika. Pušķi, piespraudes ,matu rotas, auto dekori.
9.
Septembris
Pušķi no rudens ziediem. Dažādas tehnikas pušķu izgatavošanā.
10.
Oktobris
Struktūras pušķos, dekoros un vainagos.
11.
Novembris
Ziemassvētku seminārs, pušķi, dekori, adventes vainagi.
12.
Decembris
Ziemassvētku dāvanu, sveču un galdu noformēšana.Profesionālās tālākizglītības centrs

„Floristikas skola-meistardarbnīca Grieta”

Cukura iela 22, Jelgava, LV-3002, tālrunis 26189613,

e-pasts info@ziedipuke.lv, www.ziedipuke.lv

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

Precizēts

7.01.2023.                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelgavā

2022

SATURS

 

1.      IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS. 4

3.      IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒŖKI. 8

4.      IEPRIEKŠĒJĀ VĒRTĒŠANAS PERIODA IETEIKUMU IZPILDE. 9

5.      IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS. 12

Joma - 1.Mācību saturs. 12

Kritērijs - 1.1. Iestādes īstenotās izglītības programmas. 12

Joma - 2. Mācīšana un mācīšanās. 13

Kritērijs - 2.1. Mācīšanas kvalitāte. 13

Joma - 2. Mācīšana un mācīšanās. 14

Kritērijs - 2.2 Mācīšanās kvalitāte. 14

Joma - 2. Mācīšana un mācīšanās. 15

Kritērijs - 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa. 15

Joma - 3. Izglītojamo sasniegumi 17

Kritērijs - 3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā. 17

Kritērijs - 3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos. 17

Joma - 4. Atbalsts izglītojamiem.. 17

Kritērijs - 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība). 17

Joma - 4. Atbalsts izglītojamajiem.. 18

Kritērijs - 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā. 18

Joma - 4. Atbalsts izglītojamajiem.. 18

Kritērijs - 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai 18

Kritērijs - 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.. 19

Joma - 5. Iestādes vide. 19

Kritērijs - 5.1. Mikroklimats. 19

Joma - 5. Iestādes vide. 20

Kritērijs - 5.2. Fiziskā vide. 20

Joma - 6. Iestādes resursi 20

Kritērijs - 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi 20

Joma - 6. Iestādes resursi 21

Kritērijs - 6.2. Personālresursi 21

Joma -7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 22

Kritērijs - 7.1. Iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības plānošana. 22

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība. 22

Joma -7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana. 23

Kritērijs -7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām.. 23

6.      CITI SASNIEGUMI ( iestādei svarīgais specifiskais) 24

7.      TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem) 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

    Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde „Floristikas skola – meistardarbnīca Grieta” ( turpmāk tekstā skola) pirmo reizi kā skola reģistrēta izglītības iestāžu reģistrā 2010.gada 8.aprīlī. Skolas dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grieta 3”. Sabiedrība ir privāta organizācija, kuras kapitāla daļas pieder 2 personām (Ligitai un Ievai), kuras ir sabiedrības valde, un arī skolas galvenie pedagogi. Abas valdes locekles ir kopā kopš 2003.gada, taču ar florista amata prasmju mācīšanu viņas nodarbojās jau pirms tam. Abas ir florista amata meistares, kuras profesiju apguvušas darba vidē un neformālajā izglītības sistēmā, mācoties Ritas Garaissilas ziedu kārtošanas kursos un florista amata meistaru kvalifikāciju iegūstot Latvijas Amatniecības kameras paspārnē. Viņu mērķis bija izveidot mācību iestādi, kura apvieno labāko no formālās un neformālās izglītības sistēmas. Mūsu devīze ir: „Labam pedagogam jābūt arī priekšzīmīgam sava aroda pratējam.” Mēs vienmēr būsim skola, kura rūpējas par floristikas prestižu, ceļ tās kvalifikāciju jebkuram interesentam atbilstoši viņa spējām un interesēm, pielāgojoties izglītojamā iespējām mācīties.

         Izglītības iestādei ir savas tradīcijas, tā pazīstama profesionāļu vidū Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. No 67 absolventiem 57 saņēmuši arī Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomus un 3 meistara diplomus, 74 zeļļa diplomus 15 saņēmuši profesionālās kvalifikācijas apliecību - floristikas speciālists par 4.kvalifikācijas līmeņa apgūšanu, 25 profesionālās kvalifikācijas apliecību -  florists par 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa apgūšanu, 54 absolventi saņēmuši profesionālās pilnveides apliecību. Un samērā daudz ir tādi, kuri mācās sava prieka pēc, lai iegūtās zināšanas izmantotu savas ģimenes vajadzībām vai vienkārši savam hobijam. Mūsu absolventi ir izveidojuši ziedu salonus Latvijā un Lietuvā, kā arī nodarbojas ar bērnu un pieaugušo izglītošanu. Absolventes, kuras izveidojušas savus ziedu salonus, sūta pie mums savas darbinieces izglītoties. Mūsu skolas absolventi regulāri apmeklē mūsu organizētos kvalifikācijas kursus un vasaras plenērus.

 Redzamākie mūsu skolas absolventi ir:

Rita Kiliene Poneveži (zeļļa diploms 2004.g.) ziedu salons Zalioji Zona  Lietuva https://www.instagram.com/zaliojizona/

Gaiva Mičule (meistara diploms 2005.g.) meistardarbnīca “Ziedu laiva” Rīgā, https://www.instagram.com/gaivamicule/

Agnese Miah (zeļļa diploms 2007.g.) ziedudarbnīca “Afrina” Liepājā https://www.facebook.com/people/Ziedu-darbn%C4%ABca-afr%C4%ABna/100054265161787/

Larisa Stradiņa (meistara diploms 2008.g.) individuālais darbs Gulbene.

Svetlana Vinkšneliene (zeļļa diploms 2008.g.) ziedu salons Viļņa, Lietuva https://www.instagram.com/happyflowers_lithuania/

Līva Feldmane (zeļļa diploms 2006.g.) https://www.facebook.com/feldmaneliva ziedudarbnīca “Puķotava” Liepājā.

Dina Liepa https://www.instagram.com/dinafeldberga/ , Ilze Fiļipova https://www.instagram.com/filippovailze/ , (zeļļa diplomi 2006.g.) individualais darbs Rīgā, Kuldīgā, Liepājā.

Jana Litvinčuka Jelgava  https://www.instagram.com/bukettlv/  Jelgava

Inese Skrastiņa ( zeļļa diploms 2012.g.) Cēsis https://www.instagram.com/ineskask/

Linda Laurīte Dobelē( zeļļa diploms 2012.g.) individuālais darbs https://www.instagram.com/pieneneart/

Marta Egle (florists 2017.g.) individuālais darbs Jelgava https://www.instagram.com/martaegledeko/

Baiba Svare (florists 2017.g.)   ziedu bāze Jelgavā https://flowerreligion.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

Laura Gedvila (florists 2021.g.) ziedu salons “Laura Flora” Jelgavā. https://www.instagram.com/explore/locations/107927438035877/lauraflora-ziedi/

Elīna Kostika (florists 2016.g.) https://www.instagram.com/explore/locations/1003110259763719/bloom-shop-floristikas-darbnica/

Indra Brika Dravniece (zellis 2012.g.), Mairita Gruziņa (zellis 2017.g.) ’Zaļā bāza “Jelgavā.

Zane Evardsone – Klauča dāvanu veikals Jelgavā https://www.facebook.com/zane.evardsoneklauca/

Svetlana Runģe (florists 2019.g.) Individuālais darbs Anglijā

Karīna Balansā (zeļļa diploms 2022.g.) individuālais darbs Vācijā

Pie mums ir mācījušies cilvēki no dažādām valstīm (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Zviedrija, Beļģija). Nepārtraukti tiek papildināta iestādes materiāltehniskā bāze, bibliotēka un foto kartotēka. Pašlaik skolā mācās 7 sievietes.

 Skolas darbu vada un organizē abas skolas īpašnieces, savstarpēji vienojoties. Izglītības iestādes darbs organizēts atbilstoši Darba kārtības un Iekšējās kārtības noteikumiem. Izglītojamie ir pieaugušie, kuri mācās neklātienē no darba brīvajā laikā un par mācībām maksā paši. Mācību programmu teorētiskā bāze atrodas e-vidē. http://moodle.ziedipuke.lv, tā pieejama pēc līguma noslēgšanas ar izglītojamo. Izglītības iestādei ir sava tīmekļa vietne - mājas lapa: www.ziedipuke.lv. Tās saturs domāts ikvienam interesentam, lai viegli iegūtu nepieciešamo informāciju par aktivitātēm un notiekošo skolā, ir izveidoti profili arī sociālajos tīklos – https://www.facebook.com/meistardarbnicagrieta/, https://www.instagram.com/stories/berga_tine/3011344285115194995/, http://www.draugiem.lv/floristika.grieta/

Mūsu izglītības programmu kvalitāti nodrošina ilgtspējīga un radoša sadarbība ar darba devējiem, profesionālo organizāciju un sociālajiem partneriem.

IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒŖKI.

  Skolas darbības pamatmērķis ir izglītības programmu īstenošana, pilnveidojot un uzturot materiālo, metodisko un organizatorisko bāzi, radot iespējas izglītojamo tālākai izglītībai. Skola pilnībā nodrošina profesionālās kvalifikācijas iegūšanu līdz pašam augstākajam  profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Profesionāļu atzīti floristu izglītības līmeņi Latvijā.

Kvalifikācijas līmeņi

Atbilstoša izglītības pakāpe vai programmu veidi

Apraksts

Atbilstoša kvalifikācija floristikā Latvijā

1

 

veic vienkāršus uzdevumus

 noteiktā praktiskās darbības sfērā

 nav

2

pamatizglītība

patstāvīgi veic kvalificētu izpildītāja darbu;

florists

3

Vidējā izglītība

veic noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana

Floristikas speciālists,

4

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

veic sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizē un vada citu speciālistu darbu

zellis

5

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

(pamatstudijas vai augstākā līmeņa studijas)

noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.

Florista amata meistars

 

 

Plānojot mācību satura attīstību, skola pilnveido, aktualizē un modernizē esošās izglītības programmas kā arī izstrādā jaunas tā, lai tās atbilstu ne tikai darba tirgum un tautsaimniecības attīstības vajadzībām, bet arī sniegtu viņiem uzņēmējdarbības prasmes, kritiski uztvert un apstrādāt informāciju, analītiski domāt, strādāt radoši, kā arī rosinātu viņus izglītoties mūža garumā.

 

1.    IZGLĪTĪBAS IESTĀDES SNIEGUMS KVALITĀTES RĀDĪTĀJOS VISU JOMU ATBILSTOŠAJOS KRITĒRIJOS

      

Joma - 1.Mācību saturs

 

Izglītības iestāde īsteno šādas izglītības programmas:

·         Profesionālās pilnveides izglītības programmas,

·         Profesionālās tālākizglītības programmas,

·         Neformālās izglītības programmas.

 

Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrētās izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

 

Iegūstamā

kvalifikācija

 

Mācību

 ilgums

 

Apliecinājums par programmas apgūšanu.

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas

---

1 diena

Sertifikāts

Profesionālās pilnveides izglītības programma.

---

3 mēneši

Profesionālās pilnveides apliecība

Profesionālās tālākizglītības programma

    2.kv.l.

1 gads

Profesionālās kvalifikācijas

Apliecība

Profesionālās tālākizglītības programma

3.kv.l.

2 gadi

Profesionālās kvalifikācijas

Apliecība

 

Neformālās izglītības programmas:

Izglītības programmas nosaukums

Iegūstamā kvalifikācija

Mācību ilgums

Apliecinājums par programmas apgūšanu.

Sēru floristika

---

2 mēneši

Skolas sertifikāts

Kāzu floristika

---

3 mēneši

Skolas sertifikāts

Ziemassvētku floristika

---

2 mēneši

Skolas sertifikāts

Dāvanu saiņošana

---

1 mēnesis

Skolas sertifikāts

Skatlogu noformēšana

---

1 mēnesis

Skolas sertifikāts

Profesionālās izglītības programma

Zellis

Vismaz 2 gadi

LAK diploms

 Profesionālā pilnveide

Meistars

Vismaz 8 gadi darba stāžs

LAK diploms

 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU RAKSTUROJUMS

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas tiek organizētas semināru veidā, parasti skolas brīvlaikā, ar mērķi informēt un iedvesmot vizuālās mākslas, interešu izglītības un mājturības skolotājus.

Profesionālās pilnveides izglītības programma ir 160 stundu gara programma, kas paredzēta cilvēkiem, kuriem ir kādas zināšanas darbā ar ziediem, taču visbiežāk tās nav apgūtas skolā. Šajā programmā koncentrētā veidā var apgūt pamatprasmes floristikā, neiegūstot profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālās tālākizglītības programma „Floristikas pakalpojumi” ar kvalifikāciju „Florists” ir sastādīta atbilstoši profesijas standarta prasībām Nr. PS 0046. Programmas apjoms ir 480 mācību stundas, no kurām 53 stundas ir mācību prakse kādā sev tīkamā ziedu salonā, 8 mācību stundas kvalifikācijas eksāmens, bet viss pārējais laiks ir veltīts praktiskajiem darbiem attālināti, kontaktējoties ar meistaru vai klātienē skolas meistardarbnīcā. Tālmācības programmā publicētos teorētiskos materiālus izglītojamais var studēt visa mācību procesa garumā. Profesionālās izglītības ieguves forma ir neklātiene, kas ietver mācības e-vidē, kontaktstundas klātienē un mācību praksi nozares uzņēmumā.

Programmas mērķis: Sagatavot izglītojamos florista darbam floristikas speciālista uzraudzībā floristikas pakalpojumu kompleksa veikšanai mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumos, kas spēj veikt visus florista darba uzdevumus atbilstoši darba tirgus prasībām.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevums ir sagatavot speciālistus, kuri spēj patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu: sagatavot materiālus darbam; iesaiņot ziedus, augus un citas preces, izvērtēt kvalitāti. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu, izvēlēties materiālus darbam, sakārtot ziedus vāzēs, izvietot ziedus telpās, gatavot floristikas izstrādājumus, izvēlēties tehnisko izpildījumu, izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo materiālu, izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām, lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus, kopt telpaugus un profesionālos materiālus; uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām, kopt augus un floristikas izstrādājumus, kopt un uzglabāt profesionālos materiālus, kopt un pārstādīt telpaugus, kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus, piedalīties telpu noformēšanā, palīdzēt sagatavot un transportēt ziedus un ziedu izstrādājumus uz pasākuma vietu, palīdzēt uzstādīt, kopt un demonstrēt noformējumu, piedalīties floristikas izstrādājumu izvietošanā tirdzniecības telpās, apkalpot klientus; izzināt klienta vēlmes, vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma izskatu, cenu un piegādi, aprēķināt izstrādājuma cenu, iesaiņot preci un nogādāt klientam.

 

Profesionālās tālākizglītības programma „Floristikas pakalpojumi” ar kvalifikāciju „Floristikas speciālists” ir sastādīta atbilstoši profesijas standarta prasībām Nr. PS 0053. Programmas apjoms ir 960 mācību stundas, no kurām 376 mācību stundas ir teorētiskās nodarbības un 336 mācību stundas praktiskās nodarbības, 240 stundas kvalifikācijas prakse, 8 mācību stundas kvalifikācijas eksāmens. Profesionālās izglītības ieguves forma ir neklātiene, kas ietver mācības e-vidē, kontaktstundas klātienē un mācību praksi nozares uzņēmumā. Programmas mērķis: sagatavot floristikas speciālistus atbilstoši darba tirgus prasībām, kuri spēj veikt visus florista darba uzdevumus, kā arī strādāt patstāvīgi vai vadīt darba kolektīvu ziedu salonā.Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: izvēlēties un sagatavot materiālus darbam; iesaiņot ziedus, augus un citas preces, izvērtēt kvalitāti. Apstrādāt augus, lai sekmētu to saglabāšanu, izvēlēties materiālus darbam, sakārtot ziedus vāzēs, izvietot ziedus telpās, gatavot floristikas izstrādājumus; izvēlēties kompozīcijas stilu, izgatavot skici, rasējumu, izvēlēties tehnisko izpildījumu, izvēlēties krāsu salikumam piemērotu augu un dekoratīvo materiālu, izmantot augus un u.c. materiālus atbilstoši to īpašībām, lietot florista profesionālos instrumentus un materiālus, kopt telpaugus un profesionālos materiālus; uzglabāt ziedus atbilstoši to prasībām, kopt augus un floristikas izstrādājumus, kopt un uzglabāt profesionālos materiālus, kopt un pārstādīt telpaugus, kopt instrumentus un tehniskos palīglīdzekļus, noformēt telpas ar floristikas izstrādājumiem; plānot un organizēt telpu noformējuma veidošanas darbus, sagatavot un transportēt ziedus un izstrādājumus uz pasākuma vietu, uzstādīt, kopt un demonstrēt noformējumu, izvietot floristikas izstrādājumus tirdzniecības telpās, apkalpot klientus; izzināt klienta vēlmes, vienoties ar klientu par izgatavojamā izstrādājuma izskatu, cenu un piegādi, aprēķināt izstrādājuma cenu, iesaiņot preci un nogādāt klientam, sniegt konsultācijas par augu un floristikas izstrādājumu  kopšanu un tirdzniecībā esošo preču lietošanu, prezentēt preci, organizēt darbu floristu kolektīvā; izvēlēties un pasūtīt materiālus, iepirkt preces, veikt preču uzskaiti, noformēt darba pasūtījumu, noformēt lietvedības un uzskaites dokumentāciju, veikt pienākumu sadali floristu kolektīvā, kontrolēt darbu izpildi.

Profesionālās izglītības programma zellis, ir izveidota, atbilstoši standartam, ko Latvijas Floristu apvienība ir izstrādājusi un saskaņojusi ar Latvijas Amatniecības kameru. Šis standarts un prasības ir līdzvērtīgas 3 kvalifikācijas līmenim taču šeit vairāk uzmanība tiek pievērsta mākslinieciskajām vērtībām un spējām patstāvīgi un radoši strādāt. Eksāmens zeļļa kvalifikācijas iegūšanai ir apjomīgāks un to kārto 2 dienas. Ekspertu skatījumā vērtējums zellis ir nedaudz augstāks par 3.kvalifikācijas līmeni. Kvalifikācijas eksāmena prasības zellim ir tikpat augstas kā meistaram. Meistaram eksāmenā, papildus tiem darbiem ko vērtēšanai iesniedz zellis, vēl tiek vērtēta liela objekta( kāzu nama, baznīcas vai cita pasākuma) noformēšana ar ziediem. Pie tam meistars eksāmenu kārto tikai pēc vismaz 8 gadu darba stāža. Piešķirot meistara kvalifikāciju par tās atbilstību attiecīgajam pretendentam, galvo 2 florista amata meistari.

          Mācību saturs atbilst izglītības programmas saturam un kalendārajam plānam, kas izstrādāts atbilstoši katrai konkrētai programmai un ar ko tiek iepazīstināts izglītojamais, uzsākot mācību procesu. Skolas tālmācības programmā ir ievietoti izmantojamās literatūras saraksti, e-grāmatas, profesionālā vārdnīca, video un foto. Skolai ir arī sava bibliotēka un metodiskie materiāli drukātā veidā. Pedagogi plāno mācību satura apguves secību atbilstoši tālmācības specifikai, nodrošinot mācību priekšmetu standartu prasības un starppriekšmetu saikni.

Vērtējums – ļoti labi

 

       Joma - 2. Mācīšana un mācīšanās

Kritērijs - 2.1. Mācīšanas kvalitāte

 

Izglītības procesa organizēšana: izglītojamais var iesaistīties mācību procesā jebkurā sev vēlamā laikā. Izglītojamie, uzsākot mācības, tiek instruēti un reģistrēti. Ieteicamākais mācību uzsākšanas laiks cilvēkiem bez priekšzināšanām ir septembris. Skolai ir mācību plāns un nodarbību (kontaktstundu) grafiks gadam. Vienojoties ar mācību spēku, pastāv iespēja praktiskās nodarbības laiku pielāgot savām iespējām. Mācīšanās sastāv no individuālas darbošanās e-vidē un kontaktstundām meistara vadībā. Mācīšanās notiek caur praktisku darbošanos, kas uzrunā dažādus maņu kanālus(kur ir tava uzmanība, tur ir tavs spēks), un ir ļoti efektīga.

 Teorija, darba uzdevumi, praktisko darbu apraksti, piemēri, testi paškontrolei un vērtēšanas kritēriji ir pieejami e-vidē un izglītojamais tos var izmantot sev vēlamā laikā. Pamatpriekšmetu pedagoģes ir sasniedzamas; izglītojamajiem ir iespēja zvanīt uz viņu mobilajiem tālruņiem, rakstīt e-pastu, sazināties Skype vai Whats App. Zoom, Team.

Tālmācības vidē http://moodle.ziedipuke.lv, sadaļā<Mani kursi> ir izveidoti 4 mācību kursi:

1)      Teorētiskie pamati- Pamatkurss,

2)      Floristika – 2.kv.l.no kuriem sekojošie attiecas uz profesionālo tālākizglītības programmu „Floristikas speciālists”:

3)      Floristikas speciālists – 3.kv.l.

4)      Īsais kurss floristikā

 

·         Teorētiskie pamati - te apkopota teorija par visiem mācību priekšmetiem, profesionālā vārdnīca, video, e-grāmatas un prezentāciju materiāli. Te arī testi paškontrolei. Šis kurss izglītojamiem ir pieejams visu mācību laiku kā teorētiskā bāze.

·         Floristika – te apkopota informācija par praktiskajiem darbiem: uzdevums, darba apraksts ar mērķi, darba gaitu, skicēm, attēliem un vērtēšanas kritērijiem, un fotogalerija ar piemēriem par katru veicamo darbu. Darba aprakstā norādīta atsauce uz teorētisko daļu, kura attiecas uz konkrēto uzdevumu. Praktisko darbu uzdevumi sadalīti pa mēnešiem visa gada garumā tā, lai pielāgotos gada ritumam un nepieciešamo florālo materiālu pieejamībai. Izglītojamajam, kurš nokārtojis saistības ar skolu, mācību materiāli ir pieejami visu konkrēto mēnesi. Līdz ar to izglītojamais, iepazīstoties ar veicamajiem uzdevumiem, skolā ierodas, sagatavojies praktiskā darba veikšanai. Materiālu gādāšana ir paša izglītojamā ziņā un tā ir daļa no uzdevuma.

·         Floristikas speciālists – te, tieši tāpat kā iepriekšējā kursā, sakārtoti materiāli par praktiskajiem darbiem, atbilstoši attiecīgajai programmai.

·         Īsais kurss floristikā – te, tieši tāpat kā iepriekšējos divos kursos, apkopota informācija par praktiskajiem darbiem, tikai izlases veidā, un piekļuvi šim kursam organizē administrators, vienojoties ar kādu konkrētu cilvēku vai interesentu grupu, par konkrētas tēmas apguvi.

Kontaktstundas sākumā tiek izskaidrota un pārrunāta teorija, kas attiecas uz konkrēto praktisko darbu. Praktisko darbu procesā izglītojamais gatavo konkrētu, reālu izstrādājumu atbilstoši savai izpratnei un iespējām. Skolotājs iejaucas tapšanas procesā tikai tad ja redz būtiskas novirzes no uzdevuma vai izglītojamais sauc palīgā. Pedagogs vienmēr atbild uz uzdotajiem jautājumiem nevis pasakot priekšā kā rīkoties, bet uzvedinot izglītojamo uz pareizā ceļa ar pretjautājumiem.

 

 

 

 

 

       Pedagogi strādā atbilstoši mācību priekšmetu programmām, pārzina mācību priekšmeta standarta prasības, piedalās jaunu standartu izstrādē, veic tematisko plānu izstrādi un nepieciešamās korekcijas atbilstoši reālai situācijai.

Profesionālās tālākizglītības programmas atbilst profesijas standarta prasībām un īstenošanas procesā nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvei. Pasniedzējiem ir mācību tēmu sadalījums mācību priekšmetu programmās. Izglītības iestādes vadība sadarbībā ar pasniedzēju pirms katras programmas īstenošanas reizes, ja nepieciešams, aktualizē un pilnveido izglītības programmas saturu, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un aktualitātēm attiecīgajā nozarē, tā lai izmaiņu apjoms nepārsniedz normatīvajos aktos pieļaujamās atkāpes. Izglītības programmu īstenošanā iesaistītie pasniedzēji iesaistās jaunu programmu un metodisko materiālu izstrādē. Izglītības programmu saturs tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai.

Pedagogi zina un izprot sava mācītā mācību priekšmeta standartā noteiktos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību.

Izglītības iestādes vadība sekmīgi pārrauga programmu īstenošanu, sniedz nepieciešamo atbalstu, konsultācijas un informāciju. Izglītības iestāde nodrošina izglītojamos un pedagogus ar izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo literatūru.

Pedagogi regulāri papildina savas zināšanas dažādos semināros un profesionālās pilnveides kursos.

Izglītības programma tālmācības formā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, norit saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu un izglītības programmu. Darbs pie mācību satura pilnveidošanas notiek nepārtraukti un ir mūžīgs.

            Izglītības iestādes direktore ved uzskaiti par izglītojamā praktisko nodarbību apmeklējumu. Izglītības programmas noslēgumā izglītojamie aizpilda anketu, sniedzot savu viedokli par mācību procesu – izglītības programmas saturu, mācību metožu izmantošanu, pasniedzēju profesionālo kompetenci, mācību un tehnisko līdzekļu izmantošanu. Pedagoģiskajā procesā bieži piedalās abas pedagoģes, sadalot savas darbības lomas. Abas pedagoģes regulāri analizē izglītības procesu, kas bijis labs un ko varētu uzlabot. Praktisko darbu uzdevumi tiek mainīti, ja mainījušās tendences vai uzdevums nav pietiekami efektīgs. Rezultātā tiek pilnveidoti mācību un metodiskie materiāli, kā arī veikti uzlabojumi mācīšanas un mācīšanās procesā.

Pēc pieprasījuma tiek īstenotas arī individuālās apmācības nodarbības, kas paredz pasniedzēja un izglītojamā kopīgi izveidotu mācību plānu un tā īstenošanu. Atbilstoši mācību priekšmeta saturam, izglītojamo spējām tiek sagatavoti mācību līdzekļi un patstāvīgā darba uzdevumi. Mācību darbība nodarbībās tiek organizēta atbilstoši pieaugušo pedagoģijas pamatprincipiem, izmantojot izglītojamo līdzšinējo pieredzi, balstoties uz praksi un elastīgi īstenojot programmas saturu.

 

Mācību procesā izglītojamie sadarbojas. Tiek izmantotas diskusijas, situācijas analīzes, atklātie jautājumi u.c. Izglītojamo teorētisko un praktisko nodarbību darbs ir organizēts mērķtiecīgi, orientējoties uz optimālu mācību rezultātu sasniegšanu. Mācību procesā izmanto atbilstošus mācību līdzekļus, aprīkojumu, attiecīgās nozares tehnoloģijas, iekārtas un materiālus.

 

Vērtējums –ļoti labi

 

Kritērijs - 2.2 Mācīšanās kvalitāte

 

Skolas galvenais uzdevums ir iedot labus pamatus profesijas apguvei. Nevar iemācīt, bet var iemācīties. Katram cilvēkam ir jārada iespējas mācīties visu mūžu, gan lai paplašinātu savas zināšanas, prasmes un attieksmes, gan lai piemērotos mainīgai, sarežģītai un savstarpēji atkarīgai pasaulei. Mācīšanās tiek orientēta uz rezultātu, atbilstošu katra izvēlētajam mērķim. Mūsu skolā  mācīšanās rezultativitāte ir atkarīga no katra indivīda personīgās ieinteresētības, viņa izziņas procesa un gribas īpašībām un no viņa prasmes sadarboties. Izglītojamie var izmantot visas skolas piedāvātās iespējas mācību mērķu sasniegšanai. Uzsākot mācības, izglītojamie tiek iepazīstināti ar izglītības iestādē pieejamo mācību literatūru, uzskates līdzekļiem un pedagogu konsultāciju iespējām. Katram izglītojamajam, ir praktisko darbu saraksts, kuru izpilde ir obligāta kvalifikācijas iegūšanai. Atzīmi par darba izpildi apstiprina meistars, kura uzraudzībā darbs tiek paveikts. Mūsu skolā mācās motivēti cilvēki kas, zina ko grib. Izglītojamajiem ir iespēja startēt Latvijas Lietuvas un Igaunijas floristu konkursos, ko viņi arī izmanto. 2015.gadā mūsu skolas izglītojamie startēja floristu konkursos Rīgā, LFA organizētajā konkursā, „Pavasara elpa” izstāžu zālē Ķīpsala un Tallinā internacionālajā studentu floristu kausā. Rīgā startēja 1 meitene un ieguva 1.vietu savā vecuma grupā, Tallinā startēja 2 meitenes (1 no 1.kursa, otra no 2.kursa) un lielā konkurencē starp Vācijas, Somijas, Latvijas un Igaunijas topošām un esošām floristēm ieguva 10.un 11.vietu.

 

 

Vērtējums – labi

 

 

 

Kritērijs - 2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

Vērtēšana ir integratīva mācību sastāvdaļa izglītojamā zināšanu, prasmju un attieksmes noteikšanai, kā arī izglītības procesa pilnveidošanai. Modernā programma Moodle E - vidē piedāvā diferencētas vērtēšanas metodes atbilstoši pasniedzēja izvirzītajam mērķim un izvēlētajai vērtēšanas aktivitātei:

·         Forums – šī ir ļoti svarīga aktivitāte, tā ir vieta, kur notiek vairums diskusiju. Forumi var būt strukturēti vairākos veidos, un katrs ziņojums var tikt vērtēts. Ziņojumi var tikt skatīti vairākos veidos, un tie var iekļaut pielikumus. Dalībnieki savā e-pastā saņem katra jauna ziņojuma kopiju. Pasniedzēji var uzspiest foruma abonēšanu visiem kursa dalībniekiem.

·         Izvēle, izvēles aktivitāšu modulis ļauj pasniedzējam uzdot vienu jautājumu un piedāvāt iespējamo atbilžu kopumu. Izvēles aktivitāti var lietot kā ātru aptauju, lai veicinātu domāšanu par tēmu, ātri pārbaudītu izglītojamo sapratni, veicinātu lēmumu pieņemšanu, piemēram, atļaujot izglītojamiem balsot par kursa attīstības virzienu.

·         Nodarbība, aktivitāte ļauj pasniedzējam pasniegt saturu un/vai praktiskās aktivitātes interesantos un elastīgos veidos. Pasniedzējs var izvēlēties paaugstināt sadarbošanos un nodrošināt sapratni, iekļaujot dažādus jautājumus. Atkarībā no izglītojamā atbildes izvēles, un kā pasniedzējs attīsta nodarbību, izglītojamais var turpināt uz nākamo lapu, tikt pārcelts uz iepriekšējo lapu vai novirzīts uz pavisam citu ceļu, lai pilnībā apgūtu attiecīgo vielu.

·         Seminārs, izglītojamie var iesniegt jebkuru digitālu saturu. Izglītojamie aktivitātē seminārs iegūst 2 vērtējumus – vērtējumu par viņu iesniegumu un vērtējumu par vienaudžu iesniegumu vērtēšanu, tādējādi iemācoties vērtēt un izprotot vērtēšanas būtību.

·         Tests – testa aktivitāte ļauj pasniedzējiem veidot dažādu jautājumu tipu zināšanu pārbaudes. Katrs mēģinājums tiek automātiski vērtēts. Vērtējums tiek reģistrēts vērtējumu grāmatā. Testi tiek lietoti kursa noslēgumā, kā arī pašvērtējumam, gatavojoties ieskaitei.

·         Uzdevums- uzdevuma aktivitātes mūsu skolā tiek izmantotas praktisko darbu vērtēšanai. Uzdevuma aktivitātes modulis ļauj pasniedzējam dot uzdevumus, savākt atrisinājumus un veikt to novērtēšanu un atsauksmju pievienošanu.

      Īpaša loma izglītošanās procesā ir praktisko darbu analīzei klātienē. Sevišķi vērtīga ir grupas darbu analīze, jo tad var mācīties arī no citu kļūdām un sasniegumiem. Tieši grupas darbu analīze ir visefektīgākais izziņas veids, kas „atver acis” un iemāca ieraudzīt visus kritērijus, kas jāņem vērā, gatavojot floristikas izstrādājumus. Darbu analīzē izskata visus ar konkrēto uzdevumu saistītos faktorus.

 

Krāsa

Forma

Kustība

Tekstūra

Masa

Blīvums

Pozīcija

Novietojums

Fons

Gaisma

Optiskais svars

Intensitāte

Proporcija

Personības raksturs

Pārstrādāšana

Vērtības novērtējums

Simbols

Kultūra

Tradīcijas

Politika

Vide

Laiks

Nauda

Tendence

2.tabula. Izstrādājumu ietekmējošo faktoru uzskaitījums.

Izglītojamais var noskaidrot nesaprotamo un izteikt savu viedokli, tādējādi iegūstot tūlītēju atgriezenisko saiti. Savukārt iesniedzot darba fotogrāfiju, kā izpildītu uzdevumu, e-vidē, tiek saņemts vērtējums 10 ballu sistēmā vairākos saistītos mācību priekšmetos. 10 ir maksimālais punktu skaits ko var iegūt un 6 ir minimālais, kas nepieciešams, lai darbs tiktu ieskaitīts.

Kritērijs

Ideja

Krāsa

Forma

Kompozīcija

Tehnika

Prasības attiecīgajam kritērijam

Izvelētais variants atbilstoši  ziediem vai pasākuma vīzijai

Vai krāsas izvēlētas mērķtiecīgi, sistēmiski, vai ir dominējošā krāsa, vai proporcijas krāsu daudzumos ir harmoniskas.

Vai forma atbilst izvēlētajam modelim, vai forma labi nolasās

Vizuālais balanss, materiālu grupēšana, materiālu saderība

Fiziskais līdzsvars. Darba tīrība ( vai nav redzami tehniskie materiāli). Dzīvības nodrošinājums atbilstoši mērķim un tml.

Maksimālais iegūstamais punktu skaits

2

2

2

2

2

 

3.tabula Darba vērtēšana ( 10 ballu sistēmā).

Katram uzdevumam vērtēšanas kritēriji un to nozīmība ir atšķirīga, bet izglītojamais pēc izanalizētā darba redz savas vājās un stiprās puses. Vērtēšanas kritēriji tiek veidoti ņemot vērā pieredzēto Eiropas valstu floristu konkursos un  tos kopā ar Latvijas ekspertiem, gan pedagogiem, gan darba devējiem, izvērtējot.

Savukārt testus un uzdevumus pārējos mācību priekšmetos: darba likumdošanā un darba aizsardzībā, saskarsmē un pārdošanas psiholoģijā, ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatos, materiālmācībā, kompozīcijā un krāsu mācībā, botānikā un dendroloģijā, puķkopībā iespējams kārtot visa gada garumā. Konsultācijas un ieskaites attiecīgajos priekšmetos tiek organizētas saskaņā ar mācību plānu.

            Mācību satura apguves gaitā zināšanas un prasmes tiek vērtētas ar atzīmi, 10 ballu vērtējumu skalā, vai „ieskaitīts”- visos mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē. Pie gala eksāmena tiek pielaisti tikai tie izglītojamie, kuri nokārtojuši sekmīgi visus uzdotos pārbaudes darbus. Izglītojamajiem ir iespēja iepazīties ar vērtētiem darbiem un kļūdu analīzi elektroniski. Pedagogi labi pārzina katra izglītojamā stiprās un vājās puses un diferencē darba uzdevumus konkrētu prasmju attīstīšanai.

Mācību prakses laikā izglītojamie gatavo reālus, lietojamus floristikas izstrādājumus kvalificēta speciālista uzraudzībā. Liela daļa mūsu skolas audzēkņu mācību praksi iziet tajā uzņēmumā, kur strādā ikdienā. Taču, ja uzņēmumā nav floristikas speciālista tad šādā uzņēmumā viņš var veikt tikai to prakses daļu, kas saistīta ar uzņēmuma vadīšanu. Savukārt par uzraudzības meistaru var izvēlēties diplomētu florista amata meistaru. Īpaša vērība tiek piegriezta, lai šis meistars ikdienas darbos neatkāpjas no augstajiem standartiem. Parasti tiek izvēlēta pedagoģe Ieva Ģērmane, kas ir viena no pašām labākajām meistarēm Latvijā. Un kura ir arī ļoti kompetenta un pieprasīta eksperte floristikas konkursos.

 Izglītības iestāde profesionālās kvalifikācijas eksāmenus plāno pie mācību programmas realizācijas uzsākšanas, vienu mēnesi iepriekš saskaņojot eksāmena komisiju un eksāmenu saturu IZM, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. LAK diplomu iegūšanai, pedagogi piesaka pretendentus, kuri apguvuši visas programmas tēmas, nokārtojuši ieskaites, Latvijas Floristu apvienības ekspertu komisijai vismaz 1 mēnesi pirms eksāmena. Komisijai tiek iesniegts uzraudzības meistara ziņojums un pretendenta praktisko darbu fotogrāfijas par katru apgūto tēmu.

           Izglītības iestādē notiek darbs pie eksāmenu jautājumu datu bāzes izstrādes, kas nodrošinās eksāmenu jautājumu brīvas atlases iespējas, atbilstoši eksāmenu struktūrai un normatīvo aktu prasībām. Valsts kvalifikācijas eksāmenu jautājumi, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, tiek izstrādāti sadarbībā ar darba devējiem, pedagogiem un Latvijas Floristu apvienību.

 

Vērtējums – Ļoti labi

 

Joma - 3. Izglītojamo sasniegumi

 

Skola īpašu vērību pievērš mūsu skolas absolventu sasniegumiem, jo lielā mērā to uzskatam par sava darba rezultātu, produktu. Tā kā esam arī Latvijas Floristu apvienības biedri, tad labi varam izsekot mūsu absolventu darba gaitām un saņemt atsauksmes vai kritiku no darba devējiem. Biežāk saņemam lūgumus nosūtīt kādu absolventu darbā. Lielākā daļa mūsu absolventu strādā individuālo darbu vai ir izveidojuši savus uzņēmumus un sūta savus darbiniekus pie mums mācīties. Daļa absolventu veic pedagoģisko darbu, un vēl samērā liela daļa absolventu nodarbojas ar floristiku hobija līmenī.

           

        Izglītojamo sasniegumi valsts profesionālās kvalifikācijas eksāmenos mūsu skolai pirmo reizi tika vērtēti 2015. gadā. Kvalifikācijas eksāmenu florista kvalifikācijas iegūšanai kārtoja 2 meitenes un rezultātā abas meitenes ieguva profesiju florists, nokārtojot eksāmenu  ar gala atzīmi 8 (labi) un 9 (ļoti labi) un 2 meitenes kārtoja kvalifikācijas eksāmenus foristikas speciālista kvalifikācijas ieguvei un ieguva profesiju floristikas speciālists ar gala atzīmi 9 (ļoti labi) un vienlaicīgi ieguva arī zeļļa kvalifikāciju.

 

Piešķiramās kvalifikācijas līmenis

Vidējais vērtējums izglītības iestādē

Vidējais vērtējums valstī

 

2015

2015

Florists 2.kv. l.

8,5

-

Floristikas speciālists 3/kv.l.

8,5

7,5

4.tabula Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (PKE) rezultāti izglītības programmā „Floristikas pakalpojumi” pēc VISC statistikas datiem.

Diemžēl mūsu arodā citu datu nav. Vidējo vērtējumu valstī sastāda Bulduru dārzkopības vidusskolas audzēkņu darbu rezultāti. Mēs ļoti labi pārzinām viņu eksāmenu rezultātus jo abas bijām vērtēšanas komisijā. Tā kā mūsu skolā izglītojamo skaits ir neliels arī mēs pedagogi labi zinām katra studenta stiprās un vājās puses. Visi esam pieauguši cilvēki un labi zinām, ka robi zināšanās būs problēmas reālajā darba dzīvē, tāpēc nekādas atlaides netiek dotas.

Vērtējums – ļoti labi

 

Joma - 4. Atbalsts izglītojamiem

Kritērijs - 4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība).

        

          Ir izstrādāti izglītojamo drošību reglamentējošie normatīvie akti – iekšējās kārtības noteikumi, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē. Uzsākot mācības, izglītojamie iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem un ar savu parakstu apliecina par noteikumiem un to ievērošanu.

           Uzsākot mācības izglītības programmā, pirmajā nodarbībā, izglītības iestādes vadība informē un iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem, kuros iekļauti punkti par ugunsdrošību, elektrodrošību un pirmo medicīnisko palīdzību.

            Izglītojamie ar savu parakstu nodarbību uzskaites žurnālā apliecina par iepazīšanos ar noteikumiem un to ievērošanu. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām iestādē redzamā vietā ir izvietota drošības prasībām atbilstoša informācija – norāde par izeju, iekšējās kārtības noteikumi. Iestādes personāls ir iepazīstināts ar iestādes darba kārtības un drošības noteikumiem.

 Ir medicīniskā pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņa, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 713, 0308.2010. Izglītojamie un personāls ir informēti par rīcību traumas un pēkšņas saslimšanas gadījumā.

Izglītojamajiem sniedz organizatorisku atbalstu elektroniskā veidā(īsziņas, elektroniskas vēstules u.c.) Nodrošināta elektroniskās saziņas atgriezeniskā saite. Izglītojamajiem ir pieejams atbalsts tehnisku problēmu risināšanā visā izglītības procesā. Elektroniskajā vidē ir informācija par tehniskā atbalsta personāla pieejamību. Izglītības iestāde sniedz atbalstu izglītojamajiem, ievērojot viņu individuālās vajadzības un spējas.

Izglītojamie praktiskās nodarbības mācību prakses darbu veikšanai, saskaņojot  ar meistaru, var veikt sev vēlamā laikā.

Pamatpriekšmetu pasniedzēji – floristikas meistari ir sasniedzami jebkurā laikā, lai noskaidrotu sev nepieciešamos jautājumus.

 

Vērtējums –ļoti labi

 

Kritērijs - 4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

 

Izglītības iestāde sniedz konsultācijas un atbalstu par tālākajām izglītības iespējām(ja ir pieprasījums no izglītojamajiem). Izglītības iestādes e-vidē ir pieejama aktuāla informācija par īstenotajām izglītības programmām potenciālajiem izglītojamajiem. Sadarbība ar izglītojamiem turpinās arī pēc skolas beigšanas. Absolventi tiek aicināti uz kvalifikācijas kursiem un atbalstīti kvalifikācijas celšanas procesā.

Vērtējums – pēc MK. Noteikumiem 22.4.4. nevērtē

 

 

Kritērijs - 4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

         

Izglītības iestāde ir pieaugušo izglītības iestāde, kurā tiek apgūtas neformālās, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas. Visi izglītojamo sasniegumi tiek ņemti vērā un atbilstoši novērtēti. Izglītojamajiem tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts. Pedagogi ņem vērā izglītojamo individuālās prasmes, iepriekšējo pieredzi, zināšanas un iemaņas. Mācību grupā ir izglītojamie ar dažādu zināšanu līmeni, ko pasniedzēji nosaka, uzsākot mācības programmas apguvē. Lai nodrošinātu diferencētu pieeju, pasniedzēji izmanto dažādas mācību metodes un nepieciešamības gadījumā nodrošina izglītojamos ar papildus mācību materiāliem un uzdevumiem.

Tiek sniegtas papildus konsultācijas tiem, kuriem zināšanu līmenis ir nepietiekošs, savukārt izglītojamajiem, kuriem ir pieredze, piedāvā papildus uzdevumus un materiālus, kā arī rada iespēju dalīties ar pieredzi nodarbību laikā. Liela uzmanība tiek pievērsta praktisko mācību nodarbībām. Izglītības iestāde nodrošina pedagogu un izglītojamo neklātienes sadarbības sistēmu. Izglītojamajiem sniedz atbalstu individuālo konsultāciju laikā. Izglītības iestāde organizē darbu ar izglītojamajiem, kuriem mācības sagādā grūtības vai ir bijis ilgstošs mācību pārtraukums. Izglītības iestāde sniedz atbalstu izglītojamajiem, kuriem nav iespējams apmeklēt klātienes konsultācijas. Izglītības iestādē organizē darbu ar izglītojamajiem, kuri vēlas sasniegt labākus rezultātus.

Vērtējums – pēc MK. Noteikumiem 22.4.5. nevērtē

 

 Kritērijs - 4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

            

Izglītības iestādē ir iespējams nodrošināt mācību procesa pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Darbs ar šādiem izglītojamajiem tiks koordinēts un pārraudzīts. Līdz šim mums nav bijuši šādi izglītojamie. Profesijas standartā izvirzītās prasības speciālistiem - florists un floristikas speciālists izvirza augstus kritērijus: cilvēkam jābūt ar stipru veselību, spēju strādāt klimatiskajos apstākļos, kas vairāk piemēroti ziediem un augiem, parasti tās ir zemas temperatūras, nedrīkst būt alerģiskas problēmas, jo ķīmija ar ko apstrādāti ievestie ziedi jau veselam cilvēkam ilgstoši strādājot šajā amatā, rada problēmas. Noformējot dažādus objektus nākas gan kāpt augstu ar pieslienamajām kāpnēm, gan strādāt naktīs. Tāpēc šo profesiju parasti neizvēlas cilvēki ar speciālām vajadzībām.

 

Joma - 5. Iestādes vide

Kritērijs - 5.1. Mikroklimats

   

 Izglītības iestāde izveidojās sastopoties divām radniecīgām dvēselēm. Pieaicinātie pedagogi ir pazīstami mācību spēki, kuru prasmes abas sievietes vērtē ļoti augstu. Kolektīva darbs balstās uz atbildības, uzticības, godprātības un taisnīguma principiem. Kopības apziņu veicina gan kopīgi veiktais darbs (izglītības jomā un pasūtījumu darbu veikšanā), gan arī iestādes tradīcijas un pasākumi ( kopīgi izstāžu, kvalifikācijas kursu apmeklējumi, projekti). Skolai ir PIC kods un līdz ar to iespēja sadarboties ar līdzīgām skolām Eiropā. Vasarās izglītojamajiem ir iespēja piedalīties plenēros. Pēdējās 10 vasaras mūsu skola piedalās „Rīgas puķu balles” veidošanā. 2016.gadā piedalījāmies „Rožu svētkos” Tukumā.

Izglītības iestādes vadība regulāri seko programmas īstenošanai, apzina izglītojamo vajadzības, tās tiek uzklausītas un iespēju robežās respektētas. Izglītojamo uzvedību un kārtību mācību iestādē nosaka iekšējās kārtības noteikumi. Pedagogu un izglītojamo savstarpējās attiecības balstās uz savstarpēju cieņu, uzticēšanos un izpalīdzību. Vide ir brīva no stresa, atmosfēra mācību laikā ir radoša un iedvesmojoša.

Personāls ievēro politisko neitralitāti, ar savu rīcību nediskreditē izglītības iestādi un valsti, nodrošina cieņpilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Izglītības iestādē ievēro vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no dzimuma, etniskās vai nacionālās piederība, spējām, stāvokļa sabiedrībā u.c. Konfliktsituācijas tiek risinātas konstruktīvi un savlaicīgi. Izglītības iestāde veido izglītības iestādes tēlu, regulāri ievietojot informāciju internetā par skolu un ievietojot pedagogu un izglītojamo darbus. Sekojam līdzi mūsu absolventu gaitām un palīdzam ar padomiem.

 

Vērtējums - ļoti labi

 

Kritērijs - 5.2. Fiziskā vide

 

          Ienākot darbnīcā, katru izglītojamo sagaida floristikas izstrādājumu ekspozīcija atbilstoši gadalaikam un tauvojošajiem svētkiem, un attiecīgai tematikai, kas atbilst mācību tēmai. Ekspozīciju veido skolas pedagogi ar mērķi rosināt un iedvesmot izglītojamos darbam. Skolas mācību telpas ir mājīgas un ērtas. Sanitāri higiēniskie apstākļi telpās ir atbilstoši mācību procesa prasībām. Skolai ir veselības inspekcijas atzinums par objekta gatavību darbības turpināšanai Nr.5.9-19/34611/3536, izsniegts 16.12.2016.gadā. Izglītojamie, ja nepieciešams, nakšņo viesnīcā-kopmītnē. Viesnīcas izmantošanas cenas ir demokrātiskas jo paredzētas studentiem. Izglītojamiem ir iespēja vakarā uz istabiņu paņemt līdzi skolas mācību literatūru, saskaņojot to ar pedagogu. Mācību telpa un koplietošanas telpas tiek regulāri uzkoptas.

Skola īrē telpas no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavā J.Čakstes bulvārī 5, nomas līgums Nr.44.-9/99/2016. Telpas atrodas Tehniskajā fakultātē un tiek izmantotas pēc izglītojamo vajadzībām, arī datorklase. Izglītības iestāde savām vajadzībām izmanto arī SIA „Grieta 3” darbnīcu J.Čakstes bulvārī 7. Izglītības iestāde atrodas pilsētas centrā, 3 - 5 minūšu gājiena attālumā no autoostas, Driksas upes krastā. Vide ir labiekārtota un pieskaitāma pie skaistākām vietām Latvijā, mūsu ēkas galam piekļaujas Baltijas valstīs garākais kājāmgājēju tilts. Mums kaimiņos ir atjaunotais Trīsvienības baznīcas tornis, kas pašlaik darbojas kā tūrisma informācijas birojs. Skaistajās telpās eksāmenu laikā, tiek izvietoti gala darbi vērtēšanai. Izglītojamajiem ir iespēja pusdienot blakus esošajās kafejnīcās, krodziņos vai studentu ēdnīcās, kur cenas ir ļoti demokrātiskas.

 

Vērtējums –ļoti labi

 

Joma - 6. Iestādes resursi

Kritērijs - 6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

Izglītības iestādei ir visu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas, jo īres līgums paredz telpu izmantošanu atbilstoši nodarbību vajadzībām. Mācību telpu platība un iekārtojums atbilst izglītības iestādes izglītojamo programmu stundu, nodarbību plānam, programmā veicamajām aktivitātēm un izglītojamo skaitam jo tās atrodas augstskolā, kur viss pielāgots studentu vajadzībām. Praktiskās nodarbības pie meistara notiek meistardarbnīcā, kur atrodas viss florista darbam nepieciešamais aprīkojums.

Telpu nomas līgumu termiņi atbilst iznomātāja noteiktajai īres līgumu pagarināšanas kārtībai. Iestādē ir pieejama īstenojamām izglītības programmām atbilstoša mācību un metodiskā literatūra. Tiek sagatavoti daudzveidīgi mācību, metodiskie materiāli izglītības programmas īstenošanai ar kuriem tiek nodrošināti izglītojamie mācību procesā, mācību līdzekļu izvēle ir pamatota, regulāri notiek fonda pārskatīšana un paplašināšana. Pasniedzēji savā darbā izmanto multimediju projektoru, audio un video aparatūru. Ir interneta pieslēgums. Programmas īstenošanai nepieciešamais inventārs un tehnoloģiskās iekārtas ir darba kārtībā. Skolas direktorei kā īstenai jelgavniecei, kura 2013.gadā no Jelgavas domes saņēma atzinības plāksni Latvijas Amatniecības kameras meistars Jelgavas pilsētai, ir labas attiecības ar Jelgavas ziedu veikalu īpašniekiem, kuri labprāt ņem praksē skolas izglītojamos. Izglītojamie parasti kā prakses vietu izvēlas savai dzīvesvietai tuvāko veikalu vai to kurā strādā ikdienā.

 

Vērtējums – ļoti labi

 

Kritērijs - 6.2. Personālresursi

 

       Izglītības programmu īstenošanai tiek piesaistīti pasniedzēji, ar kuriem tiek noslēgti darba līgumi uz programmas īstenošanas laiku. Izglītības iestādes personāla izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvo aktu prasībām.

Pedagogi

Mācību priekšmets

Darba stāžs, profesionālā kvalifikācija

Pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Ieva Ģērmane

Floristikas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija

Meistara diploms 2006.g., pašlaik apgūst pedagoģiju 72 stundu apjomā

Pedagogs kopš 2006.g.

Pieredzes apmaiņa Eiropas kauss 2016.g. 20 stundas

Kvalifikācijas kursi Tallinā 2016.

32 stundas

 

Puķkopība

Agronomijas bakalaurs 1996.g.

Ligita Danenberga

Materiālmācība

pedagoģijas maģistrs(1999.)

Kvalifikācijas kursi Tallinā 2015.

32 stundas

Pašlaik apgūst pedagogu profesionālo pilnveidi 36 stundas

 

Floristikas izstrādājumu gatavošanas tehnoloģija

profesionālais maģistrs – tehnologs1979.g.

lektore kopš 1983.g.

 

Kompozīcija un krāsu mācība

Kultūras Tautas Universitāte Dizaina Fakultāte 1985.

Uldis Karlsons

Darba likumdošana un darba aizsardzība

Maģistra grāds darba aizsardzībā 2011.g., lektors kopš 2008.g.

Pamatkurss pedagoģijā (2007)

Sanita Lūse

Saskarsme un pārdošanas psiholoģija

pedagoģijas maģistrs(1994.)

klientu apkalpošanas speciālists, eksperts  kopš 2004.g.

Reģionālās mazumtirdzniecības vadītāja SIA ”Latvijas Roze”

Ingūna Leibus

Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamati

Ekonomikas doktore(2008.), LLU lektore kopš 1999.g.

Kvalifikācijas kursi 36 stundas 2013.

Inga Straupe

Botānika/dendroloģija

Biologs, lauksaimniecības zinātņu maģistre, LLU lektora kopš 1984.g.

Doktorantūras studijas

5.tabula Ziņas par mācību procesā iesaistītiem pedagogiem.

 Izglītības iestādē veicina un atbalsta pedagogu profesionālo pilnveidi. Kursu apmaksu pedagogiem, kas ir pamatdarbā, veic no uzņēmuma līdzekļiem. Izglītības iestādes pedagogi izmanto arī iespējas celt savu kvalifikāciju, piedaloties ESF apmaksātās izglītības programmās. Reizi gadā viena no pedagoģēm  piedalās kvalifikācijas kursos Tallinā pie pasaulslavenā florista-dizainera Taivo Pillera. Mēs regulāri sekojam līdzi floristu darbu vērtēšanas sistēmai pasaulē. Šāda iespēja mums ir, pateicoties sadarbībai ar Latvijas Floristu apvienību. 2016.gadā 8.,9. Aprīlī skolas pedagoģe Ieva Ģērmane apmeklēja Eiropas kausa sacensības floristikā Dženovā Itālijā. Latvijas labākie floristi piedalās starptautiskos konkursos un dalās pieredzē par jaunākajām tendencēm, materiāliem un vērtēšanas principiem. Mūsu skolas lielākā vērtība ir augstas kvalifikācijas pedagogi. Uzskatu, ka Ieva Ģērmane ir vislabākā floristikas pedagoģe Latvijā. Mūsu skolas absolventi uztur sakarus ar viņu un lūdz padomus. Pārējos speciālistus izvērtējam un pieaicinām tos, kurus uzskatām par visnoderīgākajiem izglītības procesam.

 

Vērtējums – ļoti labi

 

Joma -7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Kritērijs - 7.1. Iestādes darba pašvērtēšanas un attīstības plānošana

 

Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums ir publiskots tās dibinātāja tīmekļa vietnē un katru gadu tiek aktualizēts. Ieinteresētām personām ar izstrādāto pašnovērtējuma ziņojumu ir iespējams iepazīties mājas lapā www.ziedipuke.lv;

Izglītības iestādē ir darba plāns kārtējam mācību gadam, to pilnveido un aktualizē. Izglītības iestādes stratēģija paredz tupināt iesākto darbu floristikas programmu īstenošanā, kā arī aktīvi iesaistīties aktuālajos mūžizglītības procesos.

Izstrādātā izglītības iestādes attīstības stratēģija ir skaidra. Cenšamies nodrošināt pēc iespējas labākus apstākļus izglītības ieguvei tādējādi, ar labu kvalitāti, piesaistot maksimāli daudz izglītojamos. Tieši mūsu skolas izglītojamie nodrošina finansiālos resursus skolas tālākai izaugsmei.

Izglītības iestādes vadība regulāri pārrauga visas izglītības iestādē notiekošās darbības un tās analizē.

 

Vērtējums –labi

 

 

 

Kritērijs – 7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde „Floristikas skola-meistardarbnīca Grieta” ir vadības lolojums un darbības mērķis. Skolas izaugsmei un kvalitātes nodrošināšanai tiek izmantoti visi iespējamie resursi, netiek skaitīts laiks un līdzekļi mērķa sasniegšanai. Kvalitāte ir galvenais kritērijs uz ko tiekties un no kā neatkāpties. Mūsu mērķis ir kļūt par labāko floristu skolu Latvijā un pilnveidot tālmācības programmu tā lai tiešām būtu reāli šo kursu apgūt arī no liela attāluma.

Tā kā skolas vadība ir divi cilvēki, kuri regulāri tiekas darba procesā un izrunā aktuālās lietas, tad tās arī ir tās pedagoģiskās sēdes, darām cik varam un uzskatām, ka no papīru kalniem kvalitāte nepieaug. Tikai no mūsu darba un skolas prestiža būs atkarīgs izglītoties gribētāju skaits, to nevar ieplānot.

 Izglītības iestādes informatīvā datu bāze tiek veidota sekojošos virzienos:

·         Izglītojamie,

·         Pedagoģiskais sastāvs,

·         Mācību programmas,

·         Sadarbības partneri,

·         Prakses vietas,

·         Kvalifikācijas eksāmenu jautājumi

Visa darbība orientēta izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai.

Izglītības iestādi vada direktore, kas organizē, plāno un pārrauga iestādes darbu, deliģē pienākumus un pārrauga to izpildi. Izglītības iestādes vadības darbs tiek īstenots: izglītības, administratīvajā un saimnieciskajā jomā.

Izglītības iestādei ir izstrādāta obligātā un normatīvajos aktos noteiktā dokumentācija, tā sakārtota atbilstoši attiecīgajām dokumentu noformēšanas prasībām. Izglītības iestādē vadības struktūra ir skaidra, katrs zina sev uzticētās jomas, plāno darbu, kontrolē un izvērtē rezultātus. Izglītības iestādes darba kārtības noteikumos un iekšējās kārtības noteikumos nav pretrunu ar normatīvajiem aktiem.

Mācību procesa īstenošanu atspoguļo attiecīgajā obligātajā dokumentācijā. Ar izglītības iestādes normatīvajiem dokumentiem tiek iepazīstināti visi interesenti. Izglītības iestādes dokumenti atbilst dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām ( MK noteikumi Nr. 916, 28.09.2010). Dokumenti sakārtoti atbilstoši lietu nomenklatūrai. Iestādes personāla pienākumi ir noteikti amatu aprakstos un darba līgumos. Darbs tiek organizēts atbilstoši LR un iestādes normatīvo dokumentu prasībām:

·         Izglītības likumam,

·         Profesionālās izglītības likumam,

·         „Floristikas skolas meistardarbnīcas Grieta” nolikumam

·         „Floristikas skolas meistardarbnīcas Grieta”iekšējās kārtības noteikumiem,

·         „Floristikas skolas meistardarbnīcas Grieta”izglītības programmu izstrādes un īstenošanas kārtībai u.c.

Metodiskais darbs tiek organizēts regulāri, atbilstoši izglītības iestādes darba plānam. Izglītības iestādes pedagogi apgūst tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas savā specialitātē, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā, pedagoģijā, psiholoģijā, un citās jomās. Skolas vadība ir atvērta interesentiem un vienmēr sasniedzama.

Vērtējums – labi

 

Kritērijs -7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

Izglītības iestādes dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIA Grieta 3”.

Izglītošana un pakalpojumu sniegšana ir divas mūsu darbības neatņemamas sastāvdaļas.

Pašvaldība novērtē mūsu sasniegumus un ir piešķīrusi goda zīmes abām florista amata meistarēm par sasniegumiem darbā,

Sadarbībā ar uzņēmējiem veidojam prakšu vietas mūsu izglītojamiem, parasti mūsu izglītojamie jau strādā kādā ziedu salonā un dabiski tā arī ir viņu prakses vieta. Gadījumos, kad izglītojamais nestrādā nozarē, mēs piemeklējam uzņēmumu, kurā apgūt nepieciešamās prasmes. Prakse ir sadalīta divās daļās. Uzdevumu daļa, kur nepieciešams apgūt praktiskas iemaņas tiek organizēta pie meistara un tā daļa, kur jāapgūst preču pieņemšana, komunikācija ar klientu, darbs ar kases aparātu, izglītojamam izdevīgā vietā, ziedu salonā vai veikalā. Praksē pie meistara paredzēts piesaistīt Latvijas florista amata meistarus tā lai izglītojamie varētu paši izvēlēties pie kura meistara strādāt praksi, tuvāk dzīves vietai vai pie meistara, kura darbi īpaši patīk. Veikala prakse tiek veikta izglītojamajam izdevīgā vietā, kas visbiežāk ir viņu darbavieta.

   Mūsu skolai ir daudzu gadu garumā sadarbība ar 2 skolām Lietuvā:

                  * Biržu tehnoloģiju un biznesa mācību centrs,

* Paņevežas Margaritas Rimkevičaitės servisa un biznesa skola.

 

              2010.gada decembrī skolas direktore Ligita Danenberga bija pieredzes apmaiņā uz floristikas koledžu (University of applied Sciences and Teacher Education) Nīderlandē, kur guva lielisku pieredzi un nodibināja sakarus ar skolas pedagogiem. Skola sadarbojas ar nevalstisko organizāciju Latvijas Floristu apvienību (LFA), kura savukārt ir Latvijas Amatniecības kameras sastāvdaļa. Latvijas Amatniecības kamera 2003.gada kopā ar citām 14 Eiropas valstu amatniecības organizācijām nodibināja Eiropas amatniecības un dizaina asociāciju EACD (European Association of building Craft and Desing). Skolas direktore ir LFA valdes locekle.

Sadarbībā ar Hanzas savienību projekta „Hansa VET” ietvaros mācību praksi 2012.gadā pie mums divu nedēļu garumā veica viena izglītojamā no floristu skolas Upsalā (Zviedrija) un viena izglītojamā no dārzkopības vidusskolas floristu nodaļas Rappinā (Igaunija). 2013.gada septembrī mūsu skolas vadība kopā ar LFA organizēja Starptautisu floristu konkursu, kurā piedalījās floristi no 5 valstīm ( Latvija, Lietuva, Krievija, Baltkrievija, Igaunija).

2013.gadā un 2022.gadā pie mums praktizējās izglītojamie no Bulduru dārzkopības vidusskolas.

 

2022.gadā 2 skolotājas no Biržu tehnoloģiju un biznesa mācību centra bija pie mums uz kvalifikācijas kursiem.

2015. gada septembrī pie mums mācību praksē 2 nedeļas bija 3 meitenes no Poņevežas profesionālās skolas Lietuvā (Panevezys Amargarita Rimkevicaite business and service school).

2016. gada septembrī 2 nedeļas pie mums praksē bija 4 meitenes no Ponevežas profesionālās skolas un viena skolas pedagoģe.

2016.gada novembrī sadarbībā ar SIA ”Latvijas roze” pie mums 3 dienas praktizējās 10 uzņēmuma darbinieces.

2017.gadā ir paredzēts, ka praksi izies jau 5 skolnieces un viena skolotāja no šīs skolas.

Paši 2 reizes esam iesnieguši Erasmus + projektu studentu un mācībspēku apmaiņai ar Rapinas profesionālo skolu Igaunijā. Diemžēl neesam saņēmuši apstiprinājumu.

Regulāri piedalāmies LFA organizētos floristu pasākumos Latvijā. Sadarbība ar profesionālajām organizācijām un darba devējiem ir daudzveidīga. Tā izpaužas mācību metodisko materiālu izstrādē un izvērtēšanā, profesiju standarta izstrādē, konsultācijās mācību aprīkojuma iegādei, dalībā kvalifikācijas eksāmenu komisijās, audzēkņu piesaistē īstenojamajās izglītības programmās. Izglītības programmu vadītāji tiek aicināti piedalīties profesionālo asociāciju un biedrību organizētajos pasākumos, lai līdzdarbotos situācijas analīzē nozarē, saņemtu ekspertu konsultācijas un gūtu ierosmi aktualizēt izglītības programmu saturu un modernizēt izglītības iestādes materiāli tehnisko bāzi. Darba devēji tiek piesaistīti, lai caurskatītu izglītības programmas un sniegtu komentārus, un ieteikumus programmu pilnveidei.

Vērtējums – ļoti labi

 

 

CITI SASNIEGUMI ( iestādei svarīgais specifiskais)

 

Skolas pedagogi un absolventi regulāri piedalās izstādēs, plenēros un kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un konkursos, kā arī floristu darbu vērtēšanā citās skolās un konkursos;

Skolas aktīvākie absolventi un pedagoģe Ieva Ģērmane kopš 2019.gada regulāri veido ekspozīcijas Ziemassvētkiem un novada svētkiem Ozolniekos.

Mūsu skolas pedagoģe Ieva Ģērmane savu iespēju robežās  apmeklē Eiropas Floristu apvienības(Florint) rīkotos floristu konkursus, kas notiek reizi četros gados. 2022.gadā viņa apmeklēja šo pasākumu, kas norisinājās Polijas pilsētā  Katowice un iepazinās ar aktuālo floristikā.

Kopš 2015.gada abas skolas pedagoģes piedalās kā ekspertes Bulduru Dārzkopības vidusskolas un Sociālās integrācijas valsts aģentūras(SIVA), kā arī Latvijas Amatniecības kameras akreditētās floristu skolas “Ziedu laiva” un Aijas Žagariņas floristu skolas audzēkņu eksāmena  darbu vērtēšanā.

Ieva Ģērmane regulāri paaugstina savu kvalifikāciju “Floral Design School Pillerkaar” Igaunijā pie starptautiska mēroga floristikas eksperta un skolotāja Taivo Pillera.

Kopš 2017.gada mūsu izglītojamie piedalās  „Floristu studentu kausā Tallinā”.

Abas pedagoģes un audzēkņi regulāri piedalās Latvijas Floristu apvienības rīkotajās izstādēs un konkursos.

2016.gada 23.aprīlis – studentu floristu kauss Tallinā piedalās mūsu absolvente Linda Laurīte un izglītojamā Baiba Svare, kur starp 15 konkursantiem no Vācijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas iegūst 10 un 11to vietu, un īpašu atzinību par inovatīvu tehniku pietlietošanu.

 

 Izglītības iestāde piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras iepirkumos no 2013.gada īsteno Profesionālās pilnveides programmas „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros.

2013.gads - Starptautiskā floristu konkursa „Rudens. Ziedi. Baroks” 13.,14.,15. septembris organizēšana Jelgavā.

 Dalība Latvijas labāko floristu paraugdemonstrējumos konkursa „Rudens. Ziedi. Baroks” ietvaros.

2013.g.4.,5.,6.,7. jūlijā - dalība Rīgas Botāniskā dārza organizētajā pasākumā ”Ziedu balle”, vides objektu veidošanā,

2013.g. 27.,28. jūnijā - dalība Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņu darbu vērtēšanā,

2013.g.26.martā - dalība Rīgas bērnu un jauniešu darbu vērtēšanai RJTC.

2012. gads – dalība Rīgas botāniskā dārza pasākumā „Ziedu balle”, kur kopā ar skolas absolventiem veido vides objektu izstādi.

2011. gads – dalība Rīgas botāniskā dārza pasākumā „Ziedu balle”, kur kopā ar skolas absolventiem veido vides objektu izstādi.

2011. gads - dalība LFA biedru organizēja Ziemassvētku izstādē Melngalvu namā Rīgā

2010. gads – dalība Rīgas botāniskā dārza pasākumā „Ziedu balle”, kur kopā ar skolas absolventiem veido vides objektu izstādi.

2009/10 gads - dalība LLU un Šauļu universitātes Starptautiskā izstāde "Sajūtu harmonija" Jelgavā.

2009. gads - dalība LFA biedru organizēja Ziemassvētku izstādē "Ienāc" Rīgā, Dabas muzejā.

2008. gads - Dalība Latvijas floristu Ziemassvētku izstāde "Sīki mazi žagariņi" Rīgā, Dabas muzejā.

2007. gads – piedalīšanās LFA organizētā ziedu festivālā „Ziediem piestāv arī sēras” Krimulda.

2006. gads - Starptautiskais seminārs” Landarts ” Vaidava.

Dalība visos Bulduru dārzkopības vidusskolas rīkotajos dekorēto auto šovos (līdz šim brīdim 6 pasākumi).

Pedagoģe - Florista amata meistare Ieva Ģērmane demonstrē firmas „Schetelig” piedāvāto floristikas materiālu izmantošanas iespējas firmas „Schetelig” prezentācijas pasākumos;

2008. decembrī - Viļņā, Ventspilī, Cēsīs un Rēzeknē,

2009. decembrī - Klaipēdā, Ventspilī, Jelgavā un Daugavpilī.

2010. novembrī – Viļņā un Bulduros.

Pedagoģe - Florista amata meistare Ieva Ģērmane ir guvusi arī godalgotas vietas Starptautiskos konkursos;

5 gadus Ieva kopā ar citām floristēm dažādās grupās ir piedalījusies  Starptautiskajā Ziedu paklāju festivālā un ieguvusi godalgotas vietas;

2010. gadā -2 vieta, 2004 ., 2005. gadā pirmās vietas, 2003. gadā – 2 vieta, 2002.gadā  - 3 vieta.

2004. gadā 3 Trešajā atvērtajā Latvijas floristu konkursā Starptautiskā Ziedu festivāla (Contest   International) ietvaros - 2. vieta,

2001 Starptautiskais floristu konkurss "Ziedi Rīgai 800" - 7 vieta

2000 Starptautiskais floristu konkurss, "Ziemas pušķis" Viļņa - 4.viet

Jomas un kritēriji:

Vērtējuma līmenis

 

N

P

L

Ļ l

1. Mācību saturs:

 

1.1.            Iestādes īstenotās izglītības programmas

 

 

 

X

2. Mācīšana un mācīšanās:

 

2.1. Mācīšanas kvalitāte

 

 

 

X

2.2. Mācīšanās kvalitāte

 

 

X

 

2.3. Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa

 

 

 

X

3. Izglītojamo sasniegumi

 

 

 

 

3.1. Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā

Aprakstoši

3.2. Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos

Aprakstoši

4. Atbalsts izglītojamajiem

 

4.1. Psiholoģiskais atbalsts, sociāli pedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)

 

 

X

 

4.2. Atbalsts personības veidošanā 

 

 

 

(nevērtē)

4.3. Atbalsts karjeras izglītībā

 

 

 

(nevērtē)

4.4. Atbalsts mācību darba diferenciācijai

 

 

 

(nevērtē)

4.5. Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

Aprakstoši(skat. tekstā)

4.6. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni

 

 

 

(nevērtē)

5. Iestādes vide

 

5.1. Mikroklimats

 

 

 

X

5.2. Fiziskā vide

 

 

X

 

6. Iestādes resursi

 

6.1. Iekārtas un materiāltehniskie resursi

 

 

 

X

6.2. Personāla resursi

 

 

 

X

7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana

 

7.1. Iestādes darba pašnovērtēšana un attīstības plānošana

 

 

X

 

7.2. Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība

 

 

X

 

7.3. Iestādes sadarbība ar citām institūcijām

 

 

 

X

Kopsavilkumā 13 vērtēšanas kritēriji

 

 

6

7

*Vērtējuma līmeņu apzīmējumi tabulā: N – nepietiekami; P – pietiekami; L – labi; Ļl – ļoti labi

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem)

 

Izvērtējot pašnovērtējumā iegūtos secinājumus un realizējot attīstības plānu turpmākajam periodam, paredzēts:

·         Turpināt pilnveidot esošo darbības sfēru

·         Turpmāka attīstība uzņēmuma tēla veidošanā,

·         Turpināt paaugstināt mācībspēku kvalifikāciju,

·         Turpināt pilnveidot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, jāturpina darbs pie diferencētu uzdevumu un jaunu metodisko materiālu izstrādes, izpētīt un ja nepieciešams izstrādāt  moduļu sistēmas mācību programmu,

·         Turpināt piesaistīt dažādu fondu finansējumu, iesaistoties dažādu projektu īstenošanā izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā.

·          Vērojama apmācāmo tendence iesaistīties programmā epizodiski, aizbildinoties ar laika trūkumu, tāpēc paredzēts pilnveidot mācību materiālus e-vidē, kā arī piestrādāt pie skolas reklamēšanas citās valstīs.

Izglītības iestādes kolektīva vienota vēlme ir gūt panākumus. Rūpīgs darbs, plānošana, liela atbildības sajūta un perfekcionisms veido stiprus pamatus nākotnei.

Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādes ”Floristikas skola – meistardarbnīcas Grieta” misija, vīzija, stratēģiskie mērķi un uzdevumi ir pamats turpmākajai attīstībai un investīciju projektu sagatavošanai

 

 

Direktore,Valdes locekle                                                                   L.Danenberga

 

SASKAŅOTS

SIA „Grieta 3” valdes locekle

Ligita Danenberga

vārds, uzvārds                                                                                          paraksts

 

datums                                                                                                       z.v.